مدیر تحصیلات تکمیلی

 

دکتر جلالی

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه :جناب آقای دکتر  امیر جلالی

 دانشیار  روان پرستاری

 دکتری تخصصی(PhD) از دانشگاه علوم پزشکی تهران

 فلوشیپ یادگیری الکترونیک از دانشگاه علوم پزشکی شیراز