مدیر تحصیلات تکمیلی

3

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه :جناب آقای دکتر رضا خدارحمی

Ph.D بیوشیمی