نام: پریسا    نام خانوادگی :تویسرکانی    

سمت:کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی

مدرک:کارشناس میکروبیولوژی

سابقه خدمت:27  سال

 

تویسرکانی

 

 


نام: شایسته     نام خانوادگی: غفاری      

سمت: کارشناس تحصیلات تکمیلی(تخصصی بالینی)

 مدرک تحصیلی:کارشناس مدیریت برنامه ریزی آموزشی

سابقه خدمت:22 سال

غفا ری

 

 

 

نام: مژگان    نام خانوادگی: مهدی آبادی   

  سمت: کارشناس تحصیلات تکمیلی(تخصصی بالینی)

 مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مدیریت برنامه ریزی آموزشی

 سابقه خدمت:21 سال

ت

 

 

 

 نام: شهره   نام خانوادگی:فاضل 

  سمت: کارشناس تحصیلات تکمیلی(تخصصی ارشد)

 مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد مهندسی آگروتکنولوژی زراعی

سابقه خدمت:5سال

1

 

تلفن / فکس     38378099 - 0833      

  آدرس : کرمانشاه بلوارشهید بهشتی ساختمان شماره دو دانشگاه علوم پزشکی  -  معاونت آموزشی - مدیریت تحصیلات تکمیلی