وظایف شورا

این شورا به منظور تهیه و تدوین برنامه های آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی و پیشنهاد به شورای دانشگاه و کمک به امور اجرایی و فراهم آوردن امکانات در زمینه گسترش دوره های تخصصی ، تشکیل می گردد که اهم وظایف آن به شرح ذیل میباشد :

الف ) همکاری با معاون تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوبات شورای دانشگاه ، تصمیمات هیات رییسه و آیین نامه ها و برنامه های مصوب

ب ) تدوین و پیشنهاد برنامه های مختلف آموزشی به شورای دانشگاه از جمله :

- برنامه های آموزشی دوره های کارشناسی ارشد و دکترا

- پیشنهاد تغیرات لازم در نحوه ، اجرای برنامه های درسی در چارچوب ضوابط مصوب

- بررسی آیین نامه تحصیلات تکمیلی و اظهار نظر درباره آنها

- پیشنهاد طرحهای مناسب آموزشی غیررسمی کوتاه مدت و میان مدت به شورای دانشگاه

- برآورد ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در دوره های تحصیلات تکمیلی و ارایه آن به شورای دانشگاه

ج ) بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که توسط شورای دانشگاه یا معاون تحصیلات تکمیلی دانشگاه به شورا ارجاع می شود

د ) بررسی کیفیت آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه و بررسی کیفیت آموزشی اعضای هیات علمی فعال در این دوره ها و ارایه گزارش آن به شورای دانشگاه

ه ) بررسی پیشنهاد تاسیس رشته ها و دوره های تحصیلات تکملی جدید دانشگاه

و ) تصویب عناوین رساله ( پایان نامه های تحقیقاتی دوره های کارشناسی ارشد و بالاتر )