مصوبات

شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 88/4/10
موضوع زمان تصویب عنوان پایان نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مطرح و مقرر گردید مطابق مقررات دانشجویان کارشناسی ارشد در پایان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال جدید همزمان با انتخاب واحد ، موضوع پروپوزال پایان نامه خود را ارایه نمایند .
 
شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 88/8/27
 1 . موضوع وضعیت فراغت از تحصیل و پایان نامه دستیاران دوره های تکمیلی خارج از کشور مطرح و مقرر گردید ، با توجه به هماهنگی به عمل آمده با مرکز خدمات آموزشی وزارت ، اقدام جهت فراغت از تحصیل و صدور دانشنامه دستیارانی که بیش از %50 دوره خود را در این دانشگاه بگذرانند توسط دانشگاه صورت گیرد دستیارانی که کمتر از %50 دوره را در این دانشگاه طی می نمایند ، جهت صدور مدرک به وزارتخانه معرفی شوند .. همچنین چنانچه دستیاری بیش از %50 دوره خود را در این دانشگاه بگذراند موظف به اخذ پایان نامه می باشد ولی سایر دستیاران دوره تکمیلی موظفند پایان نامه قبلی خود را با نظر گروه مربوطه به صورت مقاله چاپ شده در مجلات معتبر ارایه نمایند .
 
شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 89/8/30
نامه شماره 13889 مورخ 24/8/89 معاون محترم آموزش علوم پایه دانشکده پزشکی در خصوص افزایش سقف بودجه جهت تصویب پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی ( کارشناسی ارشد ) مطرح و مقرر گردید با هماهنگی معاونت محترم تحقیقات و فناوری بودجه مذکور تا سقف 000/000/45 ریال افزایش یابد .
پیشنهاد تحویل فرمهای تسویه حساب دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد توسط دانشکده های مربوطه به دانشجویان مطرح و مقرر گردید هر دانشکده با توجه به شرایط آموزشی داشجویان خود تسویه حساب تهیه و به دانشجویان ذینفع تحویل نماید .
 
شورای تحصیلات تکمیلی 89/10/12
نامه شماره 21350/702/7/پ مورخ 6/9/89 دانشکده پرستاری و مامایی در خصوص تغیر بند ب از ماده 22 آیین نامه آموزی مقطع کارشناسی ارشد مطرح و مصوب گردید پایان نامه دوم Ph.D معادل 2 پایان نامه کارشناسی ارشد محاسبه و سقف 5 پایان نامه برای استاد راهنما مراعات گردد .
همچنین هر پایان نامه دستیاری معادل پایان نامه کارشناسی ارشد تلقی گردد . ضمنا سقف 5 پایان نامه برای دوره دکترای عمومی ، پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی قابل تعمیم می باشد .
 
شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 89/12/11
موضوع نامه شماره 1900565 مورخ 4/12/89 معاون محترم تحقیقات و فناوری مورد بررسی قرارگرفت و موارد ذیل مصوب گردید .
الف . ارایه acceptance مقاله حاصل از پایان نامه دستیاران ورودی سال 90 و پس از آن ، قبل از دفاع از پایان نامه ضروری می باشد .
تبصره 1 . در صورتی که دستیار نتواند accept مقاله خود را ارایه نماید شورای دانشگاه مرجع تصمیم گیری خواهد بود
تبصره 2 .در صورت موافقت شورا با با معرفی دستیار به آزمون مذکور سقف نمره پایان نامه نیز توسط شورای دانشگاه تعیین خواهد شد .
ب . گذراندن کارگاه روش تحقیق برای دستیاران اجباری و شرکت در کارگاههای مقاله نویسی به زبان فارسی و انگلیسی ضروری می باشد .
با توجه به نامه مسئول محترم اجرایی کارگاه روش تحقیق در خصخو ارایه مشکلات موجود در کارگاههای دستیاران و دانشجویان کارشناسی ارشد مقرر گردید :
الف . در صورت حضور نامنظم شرکت کنندگان در کارگاه گواهی گواهی تعلق نگرفته و دستیاران نیز به آزمون ارتقاء معرفی نخواهند شد .
ب . همچنین شرکت در کارگاه روش تحقیق مقدماتی برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در نیمسال اول از مهرماه 1390 الزامی می باشد .
پ . شرکت دستیاران دوره تخصصی در کارگاه روش تحقیق الزامی بود و همچنین ارایه گواهی کارگاه روش تحقیق و CPR در نمرات آزمونهای درون بخشی تاثیر خواهد داشت . در خصوص نحوه و میزان تاثیر در نمرات درون بخشی طی جلسه ای با حضور مسئولین محترم آموزشی دانشکده پزشکی و مدیران محترم گروههای آموزشی تصمیم گیری خواهد شد .
 
شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 90/1/7
پیشنهاد افزایش سقف تعداد پایان نامه جهت اساتید راهنما مطرح و مقررگردید که دانشجویان کارشناسی ارشد مراقبتهای ویژه پایان نامه های خود را با اعضای هیات علمی سایر گرایشهای مرتبط رشته پرستاری و یا اساتید بالینی داخلی و جراحی انتخاب و استاد مشاور پایان نامه را از بین اساتید گروه مربوطه انتخاب نمایند .

همچنین برای اساتید کلیه دانشکده ها مقررگردید چنانچه استاد راهنما از پایان نامه های دفاع شده ، acceptance  یک مقاله ISI ویا Pubmed را ارایه نماید ، میتوانند یک پایان نامه مازاد بر سقف تعیین شده اخذ نمایند .

 

 

شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 90/3/29

17-دستورالعمل نحوه تدوین پایان نامه های مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی مصوب شد ومقرر گردید از مهر 1390 تدوین پایان نامه ها مطابق دستورالعمل صورت گیرد.

شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 90/11/30

11-درس زبان تخصصی به میزان 2 واحد درقالب واحد جبرانی و تکمیلی برای تمام رشته های کارشناسی ارشد که در سرفصل آنها درس مذکور پیش بینی نشده است ارائه گردد تعیین سرفصل درس مذکور برای رشته بر عهده گروه آموزشی می باشد.این مصوبه از نیمسال اول 91-92لازم الاجراست.

12-مقرر شد پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (تمام مقاطع ) از ورودی سال 91 الزاما در قالب طرح پژوهشی باشد.

شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 91/7/30

6-هرگونه تغییر درعنوان یا محتوای پایان نامه ارشد پس از تصویب در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده باید جهت تصویب نهایی در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مطرح گردد.

شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 92/12/7

11-با پیشنهاد تعیین مهلت تحویل پایان نامه حداکثر تا یک ماه پس ا زجلسه دفاع و کسب نمره قبولی موافقت شد.

17- مقرر شدثبت پروپوزال پایان نامه دانشجویان ارشد حداکثر تاپایان نیمسال سوم صورت گیرد.

شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 93/4/9

4-حداقل زمانی که دانشجوی ارشد مجاز خواهد بود پس از تصویب پایان نامه اقدام به دفاع نماید حداقل 6 ماه می باشد.

6-اعتراض دانشجویان ارشد پزشکی به محاسبه نمرات پایان نامه مطرح و با توجه به مکاتبات صورت گرفته و نیز منافات تبصره 2 ماده 25 آیین نامه با ماده 25 آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد به استناد نظر اعضای شورای عبارت accept به جای submitدر مصوبه فوق صحیح می باشد.

شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 93/7/14

18- مقرر گردید در قبال ارائه گواهی مقاله در کنگره های رسمی ومرتبط با عنوان پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد ، حداکثرنیم نمره در درس دفاع پایان نامه لحاظ گردد.

شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 94/2/7

مقرر گردید به ازای ارائه مقالهISIویاpubmed غیر مرتبط با پایان نامه دانشجویان ارشد حداکثر یک نمره ودر صورت ارائه مقاله سطح2 (مجلات علمی پژوهشی داخلی) حداکثر نیم نمره به دفاع پایان نامه اضافه شود