اعضای شورا

1 . معاون تحصیلات تکمیلی دانشگاه ( رییس شورا )

2 . معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه

3 . مسئولان ( مدیران ) تحصیلات تکمیلی دانشکده ها یا نمایندگان شوراهای تحصیلات تکمیلی دانشکده ها

4 . مسئول خدمات آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشگاه