نام:بیژن

ما

 نام خانوادگی:بیژن                                                   

2

   مرتبه علمی:پروفسور                                                

   دانشکده:پزشکی