میز خدمات الکترونیک

با کلیک بر هر لینک به سامانه مورد نظر هدایت خواهید شد.

خدمات قابل ارائه:

 جشنواره فرهنگی دانشجویان 

پورتال معاونت آموزشی وزارت 

انتقال و میهمانی دانشجویان داخل

 سامانه مرکز ملی مهارتی و حرفه‌ای

نقل و انتقال دانشجویان داخل کشور 

المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی 

سامانه گسترش دانشگاه های علوم پزشکی 

 ثبت درخواست تعهدات دندانپزشکان متخصص 

 توزیع نیروی انسانی، تعهدات و خدمات قانونی 

ارزشیابی،انتقال دانشجویان خارج از کشور به داخل کشور

آموزش مستمر جامعه پزشکی(18051024000) 

جذب و بورسیه اعضای هیات علمی(10031028000) 

ثبت نام الکترونیکی آزمون های علوم پزشکی(18041026000) 

ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور(18041023000)

خدمات آموزشی دانشجویان دانش آموختگان علوم پزشکی(18041027000)