معرفی کارشناسان هیات اجرایی جذب

  یاری

نام:پوران

نام خانوادگی:لرستانی

سمت:رییس دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه

مدرک:کارشناس ارشد مامایی

سابقه کار: 24 سال

 

 

  یاری

نام:طیبه

نام خانوادگی:مرادی

سمت:کارشناس هیات اجرایی جذب دانشگاه

مدرک:کارشناس حقوق

سابقه کار: 2 سال