رییس هیئت اجرایی جذب دانشگاه

  

یاری

 

دکتر محمود رضا مرادی استاد تمام دانشگاه  

فلوشیپ جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی کودکان