دبیر هیات اجرایی جذب دانشگاه

  

یاری

 

دکتر فیض اله منصوری

استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری