شرح وظایف اداره امور هیات علمی

1-سیاستگذاری و برنامه ریزی در حوزه اعضای هیات علمی و اساتید مدعو در راستای اهداف دانشگاه

2-بررسی ، پیشنهاد جهت ایجاد تشکیلات جدید واحد امور هیات علمی بر اساس نیاز و شاخصهای آموزشی

3-ابلاغ واجرا آیین نامه ها ودستورالعمل های ارسالی از وزارت متبوع

4-ساماندهی وتسریع در انجام امور مرتبط با اعضای هیات علمی

5-نیاز سنجی از واحد های تابعه دانشگاه ( دانشکده ها) در خصوص نیازهای آموزشی وتخصصی اعضای هیات علمی پس از تایید معاون آموزشی دانشگاه و اعلام به هیات اجرایی جذب جهت انعکاس به وزارت متبوع به منظور فراخوان استخدام اعضای هیات علمی  دوبار در سال

6-بررسی نیاز به اعضای هیات علمی متعهد به خدمت پس از اخذ نظر دانشکده مربوطه وموافقت شورای آموزشی دانشگاه واعلام  به هیات اجرایی دانشگاه جهت اقدامات بعدی

7-بررسی اعلام نیاز متقاضیان تعهدات نظام (نحوه تامین) ومعرفی آنان به هیات اجرایی جذب به منظور اعلام به وزارت

8-درخواست صدور تایید یه تحصیلی از دانشگاه محل تحصیل و پیگیری آن

9-پیگیری ومکاتبه در خصوص گواهی پایان تعهدات جهت صدور دانشنامه اعضای هیات علمی پس از کارشناسی لازم

10-مکاتبه و بررسی مرخصی بدون حقوق اعضای هیات علمی براساس قوانین ومقررات

11-پیگیری ودر خواست پیشرفت تحصیلی اعضای هیات علمی که جهت ادامه تحصیل در مقاطع مختلف به ماموریت آموزشی اعزام شده اند وارسال آن به دانشکده ها

12-ارسال دعوت نامه های مختلف به اعضای هیات علمی

13-تشکیل جلسات  کمیته ترفیع پایه سالیانه اعضای هیات علمی و تنظیم صورتجلسه مربوطه و سایر اقدامات مقتضی

14-کارشناسی و بررسی عملکرد آموزشی وپژوهشی اعضای هیات علمی با هما هنگی معاون تحقیقات وفناوری از سال 91 به استناد دستورالعمل ترفیع سالانه وتعیین رکود به شماره 214116 مورخ 8/6/89 در قالب کارنامه آموزشی وپژوهشی به صورت سالیانه ودر صورت کسب حد نصاب امتیاز لازم جهت دریافت پایه سالیانه اعضای هیات علمی واجد شرایط ترفیع به دانشکده ها مربوطه معرفی خواهد شد

15-تشکیل جلسات جهت تقسیم واحدهای حق التدریس اساتید مشترک دانشکده ها و تنظیم صورتجلسه مربوطه و ابلاغ به دانشکده ها جهت پرداخت

16-بررسی میزان واحدهای حق التدریس اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی که پس از تائید به واحد امورمالی جهت اقدامات بعدی ارجاع می گردد.

17-تشکیل پرونده جهت اعضای هیات علمی و همکاران آموزشی به صورت کامپیوتری

18-تشکیل بانک اطلاعاتی اعضای هیات علمی و به روز نگه داشتن آخرین آمار واطلا عات اعضای هیات علمی

انجام امور مربوط به انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیات علمی  

    19-انجام امور اعضای هیات های ممتحنه و ارزشیابی اعضای هیات علمی

20-انجام کلیه مکاتبات آموزشی اعضای هیات علمی وپیگیری آنها تا حصول نتیجه (اعم از تقاضای همکاری ،عضویت در کادر هیات علمی ، متعهدین خدمت ، طرح سربازی ، اعلام شروع به کار و ....)

21-هماهنگی امور مربوط به دبیرخانه هیات بدوی انتظامی اعضای هیات علمی

22- ارجاع نامه ها واحکام پس از اقدام به  واحد به  بایگانی

 

Goal: توسعه کمی و کیفی اعضای هیات علمی 

MISSION: با عنایت به این امر که نیروی انسانی متعهد و توانمند یکی از ارکان توسعه و رشد دانشگاه محسوب می شود حوزه معاونت آموزشی دانشگاه از ابتدای سال 87 رسما اقدام به تاسیس دفتر امور هیات علمی نموده است.این واحد بر آن است تا با استفاده از نیروهای متخصص و کارآمد کلیه نیازها و امور مرتبط به اعضای هیات علمی را ساماندهی نموده و در راه پرکردن خلاهای موجود گام بردارد.

 

VISION: اداره امور هیات علمی نهادی پویاست که برای دستیابی به استانداردهای مطلوب آموزشی و اداری تلاش می نماید و در نظر دارد در چارچوب قوانین و مقررات و با توجه به آئین نامه های اداری استخدامی اعضای هیات علمی در راستای اهداف واحد گام های موثری با بالاترین کیفیت بردارد.این واحد بر آن است تا با گسترش واحدهای مرتبط و بکارگیری نیروی کارآمد به جذب وشناسایی رشته های موردنیاز دانشگاه و افزایش نیروهای متخصص هیات علمی  بپردازد.

VALUES: ارزشهای حاکم بر این واحد : توکل به خدا، اخلاق مداری ،تکریم ارباب رجوع ،رفتار متناسب با فرهنگ اسلامی ،رعایت شرفت شغلی ،عدم تبعیض،حفظ شان و منزلت هیات علمی ،ارتقا روحیه مشارکت و همکاری