• نشست شورای دانشگاه با حضور دکتر حق دوست
  نشست شورای دانشگاه با حضور دکتر حق دوست
 • درخواست معاونت محترم آموزش دانشگاه در خصوص راه اندازی دانشکده توانبخشی
  درخواست معاونت محترم آموزش دانشگاه در خصوص راه اندازی دانشکده توانبخشی
 • معاون آموزشی وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی به کرمانشاه وارد شد .
  معاون آموزشی وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی به کرمانشاه وارد شد .
 • تصمیمات مهم شورای آموزشی دانشگاه در مورد جهت گیری های آموزشی
  تصمیمات مهم شورای آموزشی دانشگاه در مورد جهت گیری های آموزشی
 • شورای آموزشی دانشگاه در تاریخ 99/02/31 بصورت مجازی برگزار گردید.
  شورای آموزشی دانشگاه در تاریخ 99/02/31 بصورت مجازی برگزار گردید.
 • تهیه و توزیع بسته حفاظتی دستیاران گرامی - مرحله دوم
  تهیه و توزیع بسته حفاظتی دستیاران گرامی - مرحله دوم
 • جلسه مجازی معاونین و مدیران آموزشی کلان منطقه ۳ آمایش در مورخ ۲۴ اردیبهشت
  جلسه مجازی معاونین و مدیران آموزشی کلان منطقه ۳ آمایش در مورخ ۲۴ اردیبهشت
 • 💠جلسه بررسی زیر ساخت آموزش مجازی دانشگاه
  💠جلسه بررسی زیر ساخت آموزش مجازی دانشگاه
 • جلسه معاونین و مدیران محترم آموزشی دانشگاههای کلان منطقه ۳ آمایش
  جلسه معاونین و مدیران محترم آموزشی دانشگاههای کلان منطقه ۳ آمایش
 • کمیسیون برنامه دستیاری
  کمیسیون برنامه دستیاری
Loading
Loading