آیین نامه های ستاد شاهد وایثارگر

آیین نامه تشکیلات و شرح وظایف ستادهای شاهد

 آیین نامه طرح استاد مشاور

آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد وایثارگر

 آیین نامه تسهیلات آموزش شاهد 

 

آیین نامه ها و شورا ها اداره آموزش

آیین نامه ها و شورا ها


آیین نامه های امور فارغ التحصیلان 

  آیین نامه


آیین نامه ها ی هیات علمی

 آیین نامه ، مقررات ، مصوبات

 

آیین نامه ها ی مدیریت تحصیلات تکمیلی

آیین نامه های آموزشی

 

آیین نامه ها ی امور مالی آموزش

 آیین نامه ها -دستورالعمل ها


آیین نامه ها ی اموربورس 

 آیین نامه ها و فرمها